FE_Banner_View

  Image

   

  SmartIPM Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu tư – Hài Hòa(05/03/2015)
  Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu tư SmartIPM là công cụ phục vụ cho công tác lập kế hoạch phân bổ vốn, các kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, điều hòa vốn đầu tư.

     Đối tượng sử dụng

  Cán bộ kế hoạch đầu tư.

  Chức năng chính

  • Lập kế hoạch vốn đầu tư:
  - Lập danh mục các dự án đầu tư;
  - Phân loại danh mục các dự án đầu tư;
  - Lập kế hoạch phân bổ vốn theo kỳ kế hoạch và loại dự án đầu tư.
  - Lưu trữ các phương án phân bổ vốn;
  - Theo dõi lịch sử thông tin dự án;
  - Theo dõi tình hình thực hiện;
  - Lập kế hoạch điều chỉnh bổ sung;
  - Tổng hợp kỳ kế hoạch.
  • Quản lý hồ sơ dự án:
  - Tạo và quản lý các văn bản của dự án theo giai đoạn trong vòng đời dự án;
  - Trao đổi dữ liệu dự án với các fle Word, Excel.
  - Quản lý tra cứu hồ sơ tài liệu của dự án
  - Theo dõi lịch sử thông tin các văn của dự án
  • Tích hợp và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin SmartPLM.


  Nguồn: http://www.harmonysoft.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blogn&id=79&Itemid=476

  Quay trở lại
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  14oC

  Độ ẩm: 63%

  Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 05:00:00
  ngày 2019-01-22