FE_Banner_View

  Image

   

  Kế toán Vốn bằng tiền - Bravo(11/03/2015)
  Quản lý các khoản thu / chi / tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại tiền (USD, VND…), kiểm soát thu tiền khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp. Thông tin đầy đủ về các quỹ, kế hoạch thu/chi để cân đối thu chi và quản lý dòng tiền một cách hợp lý.

  Tổng quan:

  Quản lý các khoản thu / chi / tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại tiền (USD, VND…), kiểm soát thu tiền khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp. Thông tin đầy đủ về các quỹ, kế hoạch thu/chi để cân đối thu chi  và quản lý dòng tiền một cách hợp lý.

  Hỗ trợ, tác nghiệp:

  Bộ phận kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.

  Những điểm chính:

  ·         Lập và in phiếu thu / phiếu chi / báo có / ủy nhiệm chi bằng máy tính.

  ·         Xử lý, theo dõi và hạch toán thu / chi các quỹ cũng như rút, gửi, chuyển khoản bằng tiền tại các ngân hàng theo nhiều loại tiền tệ như VND, USD, EUR…

  ·         Xử lý, theo dõi thu / chi / tạm ứng theo đối tượng, hợp đồng, công trình,…

  ·         Tập hợp chi phí theo khoản mục.

  ·         Thanh toán cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền bán hàng, bù trừ công nợ.

  ·         Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh chi tiền hoặc phát  sinh của chứng từ gốc(hóa đơn bán / mua). Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (tháng / quý / năm).

  ·         Theo dõi hạn mức tín dụng đối với từng ngân hàng. Cảnh báo khế ước đáo hạn.

  ·         Cảnh báo lượng tiền tại các Quỹ và các tài khoản ngân hàng.

  ·         Lập và tính lãi suất các khoản vay hoặc các khoản khách hàng thanh toán quá hạn…

  ·         Tính năng lập và theo dõi kế hoạch các khoản thu / chi, vay / trả nợ vay theo khế ước–các khoản vay. Đồng thời so sánh thu / chi giữa kế hoạch và thực tế theo khoản mục, bộ phận…

  ·         In báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt. Sổ kế toán tiền mặt. Nhật ký thu / chi tiền. Sổ tiền gửi. Sổ theo dõi các khoản vay/khế ước. Bảng tính lãi vay. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, …

  ·         In báo cáo quản trị:  Tổng hợp tình hình thu chi theo khoản mục/bộ phận, Báo cáo thu chi các quỹ của doanh nghiệp, Kế hoạch chi tiêu trả nợ vay, …

   

  Báo cáo phân tích và dự báo nhu cầu dòng tiền. Căn cứ vào dữ liệu tồn quỹ, các nguồn tiền đến hạn phải thu, phải trả trong kỳ, chương trình phần mềm  đưa ra dự báo dư thừa hoặc thiếu hụt của dòng tiền trong tương lai

  Kết nối các phân hệ khác: với phân hệ “Quản lý Bán hàng”, “Quản lý Mua hàng”, “Sản xuất -Giá thành”, “Nhân sự - Tiền lương  và “Kế toán tổng hợp”.

  Nguồn: http://www.bravo.com.vn/vi/San-pham/Phan-he-co-ban/Phan-mem-ke-toan-von-bang-tien


  Quay trở lại
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  14oC

  Độ ẩm: 63%

  Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 04:00:00
  ngày 2019-01-22